Công trình An Phú Plaza- sở hữu nền kiến trúc hiện đại cùng các trị giá văn hóa lâu đời

An Phú Plaza là Công trình ph?c h?p v?n phòng và c?n h? nhà cung c?p do doanh nghi?p CP An Phú và công ty TNHH MTV An Phú khi?n ch? ??u t?. Tòa nhà ???c xem là ?i?m thu hút c?a ki?n trúc th? thành, có nét ki?n trúc Châu Âu c? ?i?n, k?t h?p ph?i h?p gi?a y?u t? ???ng ??i c?ng các giá tr? v?n hóa lâu ??iAn Phú Plaza t?a l?c

read more